Friday the 20th - - Hostgator Coupon

Succesvol deelnemen aan een vinkenzetting is voor ieder vinkenier het hoofddoel van de vinkensport . Deelnemen is geen moeilijke opgave maar goede resultaten behalen is soms andere koek . Ieder speelseizoen moeten wij vaststellen , dat het veelvuldig dezelfde liefhebbers zijn welke top- speelvogels bezitten , terwijl vele anderen zich dikwijls moeten tevreden stellen met heel wat minder . Menig lezer onder u zal onmiddellijk reageren met de woorden : Het is niet moeilijk dat het steeds dezelfde liefhebbers zijn met goede vinken , want zij kopen steevast de beste vogels uit de reke . Inderdaad dit gebeurt maar men mag dit niet veralgemenen , want de meerderheid van de vinkeniers die het geluk hebben om een goede speelvogel te bezitten , wensen deze vogel niet van de hand te doen  . Wettelijk kan en mag men vinken verkopen , kopen of ruilen ,  wanneer alles conform de bestaande wetgeving en overeenkomstig de reglementen van AVIBO gebeurt . Dergelijke handelswijze heeft niets met de inhoud van dit artikel te maken , en ik wens dan ook verder in dit schrijven in verband met deze werkwijze , geen stelling in te nemen .  Bij aanvang van het nieuwe speelseizoen hoopt ieder vinkenier om onder zijn jonge snaken de ware Jacob te ontdekken . Een goede speelvogel  zelf kweken en opleiden  is de wens van ieder vinkenier . Eenmaal hierin geslaagd resulteert dit als de ultieme bekroning voor het vele werk dat hier aan vooraf ging  . Goede vinken kweken en opleiden oogt theoretisch niet moeilijk maar dit omzetten  in de praktijk blijkt achteraf niet zo eenvoudig . Door de afschaffing van de bevoorrading heeft de vinkensport een grondige metamorfose ondergaan . Wil men in de toekomst  verder met de vinken spelen dan is de vinkenkweek het enige alternatief .  Kwantitatief is de vinkenkweek aardig op weg om de vroegere bevoorrading te vervangen , maar kwalitatief is er nog veel werk aan de winkel  . Vraag en aanbod van gekweekte vinken zijn op heden nog niet in evenwicht en dit zal nog even zo blijven , want ondanks de kweekresultaten jaar na jaar verbeteren , is en blijft vinkenkweken , eerder een moeizame opgave . Logiserwijze is ieder door ons gekweekte vink er een van goudwaarde , en het is dan ook aan ons de taak om te trachten , er maximaal de beoogde resultaten mede te behalen . Ondanks de inzet van kwaliteitsvolle kweekouders bezit niet ieder kwekeling de nodige zangcapaciteiten om een goede speelvogel te worden .  ̋  Velen zijn geroepen , maar weinigen zijn uitverkoren ̏ .Deze ongeschreven wet van moeder natuur is van toepassing niet enkel voor de vink , maar voor alle levende wezens op aarde .
Goede zang , kamplust en snelheid !! Enkel de vinken die in het bezit zijn van deze drie eigenschappen komen in aanmerking om goede resultaten op de zetting te behalen .
Een deel van deze eigenschappen hebben wij in eigen hand , een ander deel berust in de schoot van moeder natuur en daar hebben wij maar weinig vat op .
De meeste gegevens vermelden dat de goede zang  slechts in een beperkte mate wordt over geerfd , maar dat deze eerder wordt aangeleerd .
Dit aanleren gebeurt reeds vanaf zeer jeugdige leeftijd . Ervaren kwekers zijn er van overtuigd dat de jongen de zang die zij horen  reeds worden ingeprent , wanneer zij zich nog in het nest bevinden . Uit eigen ervaring weet ik dat de jongen vanaf hun zelfstandigheid tot na de eerste jeugdrui in veel gevallen de zang die zij in hun omgeving horen , aanleren en opnemen . 
Dit leerproces wordt op natuurlijke wijze verder gezet  met het lengen van de dagen tijdens het voorjaar dat daarop volgt . Het aanleren van de goede zang is grotendeels bepalend voor hun verdere toekomst .
Jonge vinken zijn als jonge veulens , onstuimig en speels . In hun onstuimigheid hebben zij al vlug de neiging om hun lied te breken , een euvel dat regelmatig voorkomt bij jonge vinken  .  Als liefhebber kunnen wij het breken of afwijken van de door ons gewenste zang grotendeels voorkomen door volgende regels in acht te nemen :
-    Laat hen vanaf hun geboorte tot na de eerste jeugdrui en daarna tijdig tijdens het voorjaar dat daarop volgt ,   steeds de door u gewenste goede zang horen .
-    Als het kan vermijd dat zij  zang horen van diverse wilde vogels , met deze van de groenvink in het bijzonder .
-    Laat hen niet al te veel verschillende vinkenzang horen , dit is soms de oorzaak dat zij alles door elkaar mixen . Leerbronnen allen met dezelfde zang en met twee tot maximaal drie verschillende zangen is ideaal .                            
-    Plaats hen nooit tijdens hun eerste zangjaar in volle daglicht , onvermijdelijk bevorderd dit het breken
-    Geef hen geen ophitsende zaden en laat hen niet al te vroeg of veelvuldig kampen  op voor hen vreemde zang , dit is dikwijls de oorzaak van breken , toekappen of dubbel zingen en dit kan men hen achteraf maar moeilijk afleren ;
-    Voor de beginnelingen , leg uw oor te luisteren bij ervaren vinkeniers die bereid zijn om hun kennis met u te delen . Neem deel aan vergaderingen of voordrachten waar de vinkenkweek en alles wat er bij hoort  uitvoerig aan bod komen .
-    Geduld veel geduld met onze kwekelingen beoefenen , en hen de tijd gunnen om een volwaardige zanger te worden . 
 
Kamplust is een eigenschap waarvan is bewezen  dat deze via de genen van de ouders op hun nakomelingen wordt overgedragen , daarom is het belangrijk om met kwaliteitsvolle vogels te kweken .
Kweken met tweederangs materiaal is tweederangs materiaal oogsten ,een uitzondering op de regel is altijd mogelijk maar dergelijke kwekelingen vormen geen basis om mee verder te kweken .Kampen is niet altijd een garantie om hoge getallen te behalen want een vogel van 3 a 400 kampt even hardnekkig of soms nog meer , dan een vogel van 7 a 800 .maar hij ontbreekt de nodige snelheid .
Snelheid is onmisbaar om grote getallen te bekomen  . Wordt snelheid over geerfd via de genen ? Zoja , in hoeverre gebeurt dit  ? Op beide vragen gesteld in mijn enquette ̋ Aanleren van de zang ̏  in 2012 , lopen de meningen van de kwekers uiteen . De meerderheid denkt dat de vererving een groot aandeel heeft in de snelheid van de jonge vogel , terwijl anderen de voorkeur geven aan de wijze van het aanleren van de zang . Deze laatste zijn er van overtuigd dat de leerbron met rappe zang de leerlingen stimuleert om snel te zingen . Nog anderen denken dat de combinatie van vererving en aanleren  bepalend zijn om een rappe vogel te bekomen . Wie het bij het rechte eind heeft , is voor mij een raadsel . Onderlinge uitwisseling van ervaringen en gegevens kunnen hierin opheldering geven . Het is bijna weer zover , het vinkenseizoen 2013 staat voor de deur . De vroegste vogels laten , zij het nog schuchter ,hun eerste gezang horen . Tal van kwekelingen 2012 zijn reeds opgekooid klaar om de hen aangeboden zang te beluisteren , en aan te leren . Voldoening en ontgoocheling zullen ons onvermijdelijk in 2013 te beurt vallen .
Dit alles hoort bij het beoefenen van onze hobby . Vinkenieren is meer dan deelnemen aan een zetting , wees daar maar zeker van .  Spijtig , driedubbel spijtig  indien wij de basis regels verwaarlozen die nodig zijn om onze jonge kwekelingen op te leren . Ieder jonge vink die wij verkeerd behandelen is een verlies voor onze hobby en dit kunnen wij missen als kiespijn . Goed opgeleerde kwekelingen vormen de basis van de toekomstige speelvogels
Goede zang , kamplust en snelheid , deze drie onmisbare eigenschappen wens ik toe aan alle kwekelingen en oudere vogels die u geachte lezers in uw bezit hebt .

Walter Vandevoorde